ПРАВИЛНИК НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА SIZEER

 1. Интернет магазинът SIZEER, достъпен на адрес: https://sizeer.bg, се управлява от „Маркетинг Инвестмънт Груп България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, бул. Никола Й. Вапцаров № 53А, Ийст Парк Трейд Център, България, ИН по ДДС: BG205949636, ЕИК: 205949636, регистриран в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията на Република България.
 2. Клиентът може да се свърже с Продавача писмено на адрес за кореспонденция: No Limit (SIZEER RETURN) c/o. E-SPED LTD ул. Видрица 7; НПЗ Запад – Казичене, 1532 София; България; по телефон на инфолиния +359 24 929 281 (такса за редовнo телефонно обаждане, в съответствие с тарифния план на доставчика на услуги, използван от Клиента), или по електронна поща на адрес: info@sizeer.bg .

Използваните в Правилника понятия означават:

 1. Клиент – физическо лице, юридическо лице или организационна единица без юридическа правосубектност, притежаваща пълна правоспособност за правни действия, което/която пазарува в Магазина;
 2. Потребител – е физическо лице, което купува стоки от Магазина, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност съгласно § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на по Птребителите;
 3. Профил на Клиента – профил на Клиента, който е регистриран в Магазина. Клиентът влиза в своя профил чрез посочено потребителско име (поредица от символи, идентифициращи Клиента сред другите клиенти) и парола (поредица от символи, необходими за удостоверяване, т.е. недвусмислена идентификация и проверка на самоличността на Клиента в Магазина);
 4. Продукт – продукт или продукти, предлагани за продажба в Магазина;
 5. Правилник – настоящият Правилник на интернет Магазина SIZEER;
 6. Магазин – платформа за интернет търговия SIZEER, достъпен на адрес: https://sizeer.bg чрез която Продавачът, въз основа на условията, посочени в Правилника, предлага своите Продукти за продажба по електронен път;
 7. Продавач – юридическото лице, посочено в § 1 т. 1 на настоящия правилник, а именно - „Маркетинг Инвестмънт Груп България“ ЕООД, ЕИК: 205949636, което е страна по Договора за покупко-продажба, и което е същевременно администратор на интернет страницата на Магазина;
 8. Договор за покупко-продажба – договор, сключен между Продавача и Клиента в Магазина, чрез който се извършва продажба на стоки като част от организирана система за продажби от разстояние без едновременното физическо присъствие на Продавача и на Клиента чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора;
 9. Закон за защита на потребителите – обнародван, Държавен вестник, бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г.;
 10. Закон за електронната търговия – обнародван, Държавен вестник, бр. 51 от 23.06.2006 г., в сила от 24.12.2006 г.;
 11. Поръчка – заявление на волята на Клиента, който заявява прякото си желание за сключване на Договор за покупко-продажба, определящо по-специално вида и броя на Продуктите.
 1. Настоящият Правилник определя условията за използване на Магазина.
 2. Клиентите могат да получат достъп до настоящия Правилник във всеки момент чрез интернет страницата на Магазина, на адрес: https://sizeer.bg/pravilnik-na-magazina и могат да изтеглят Правилника във формата на .PDF файл и да го принтират.
 3. Настоящият Правилник определя по-специално:
  a) правилата за регистрация на Профил на Клиента в Магазина;
  b) правилата и условията за подаване на Поръчки в Магазина по електронен път;
  c) правилата за сключване на Договори за покупко-продажба на Продукти при използване на услугите, предлагани в Магазина.
 4. Приемането на настоящия Правилник е задължително условие за използване на Магазина. Регистрацията на Профил на Клиента и подаването на Поръчка от Клиента изискват приемането на настоящия Правилник. Ако Клиентът не приеме настоящия Правилник, той няма да може да подаде Поръчка.
 5. Всички Продукти, предлагани в Магазина, са фабрично нови, без физически и правни дефекти и са законно внесени на българския пазар.
 6. Продавачът продава Продукти посредством Магазина с доставка на територията на България. Всички Договори за покупко-продажба се сключват на български език.
 7. Предоставянето на Клиента на съществените разпоредби на Договора за покупко-продажба на Продукти се извършва чрез изпращане на спецификация на Поръчката и данъчна фактура на Клиента на посочения адрес на електронна поща или чрез предоставянето им на траен носител.
 1. Клиентите могат да използват услугите на Магазина, да правят поръчки и да купуват Продукти без да се регистрират в Магазина или като се регистрират в Магазина. Ако правят поръчки без да се регистрират в Магазина, ще им бъде поискана информация, която е от съществено значение за обработката на Поръчката.
 2. Клиентът може да се регистрира в Магазина чрез раздела „Моят профил“ горе вдясно на Магазина чрез попълване на данните, посочени в регистрационната форма. В Профила на Клиента се събират лични данни и информация за Клиента относно неговите Поръчки, направени в Магазина. Клиентът има право във всеки момент да изтрие Профила на Клиента, като изпрати на Продавача имейл на адрес: info@sizeer.bg с изявление, че желае Профилът му да бъде изтрит.
 3. Клиентът носи отговорност за предоставяне на неверни лични данни. Продавачът си запазва правото да откаже да обработи и да анулира Поръчка на Продукт в случай че Клиентът е подал неверни данни или когато данните пораждат у Продавача оправдани съмнения относно тяхната коректност. В такъв случай Клиентът ще бъде информиран по телефона или по електронна поща за причините за анулиране на Поръчката. В посочената ситуация Клиентът има право да изясни всички обстоятелства, свързани с проверката на верността на предоставените данни и анулирането на Поръчката. При липса на данни, които да позволят на Продавача да се свърже с Клиента, Продавачът ще предостави обяснения след като Клиентът осъществи контакт с него.
 4. Клиентът носи отговорност за всички транзакции, които са осъществени с използването на потребителското име и паролата, освен ако данните за потребителското име и паролата са били разкрити на трети лица не по вина на Клиента. Продавачът се задължава да положи всички усилия, за да защити потребителското име и паролата от разкриване. Клиентът се задължава да положи всички усилия да защити потребителското име и паролата от разкриване на трети неоторизирани лица.
 5. Продавачът не носи отговорност за предоставянето от Клиента на трети лица на неговото потребителско име и парола. В случай на изтичане, промяна или изтриване на акаунта на електронна поща, предоставен от Клиента при регистрацията на Профила на Клиента, Клиентът трябва да информира Продавача за този факт.
 6. Клиентът декларира, че всички данни, предоставени от него с цел изпълнение на Поръчката, са верни, а Продавачът не е задължен да проверява тяхната достоверност и правилност.
 1. Продавачът дава възможност за сключване на Договор за покупко-продажба чрез подаване на Поръчка от Клиента:
  а) онлайн, чрез платформата на Магазина;
  б) по телефона, посредством Инфолинията на Магазина, посочена в § 1 т. 2 на настоящия Правилник, в нейното работно време, с изключение на официалните празници.
 2. За да се сключи Договор за покупко-продажба чрез Магазина, Продуктите трябва да бъдат избрани, като се предприемат допълнителни технически стъпки въз основа на съобщенията, показвани на Клиента, налични на уебсайта на Магазина. Изборът на поръчаните Продукти се извършва от Клиента, чрез добавянето им в кошницата на Магазина.
 3. Докато не натисне бутона „Купувам и плащам”, Клиентът може да променя въведените данни, да коригира грешки и избраните Продукти.
 4. След като Клиентът предостави всички необходими данни, ще се появи обобщение на Поръчката, което ще съдържа информация по-специално относно:
  а) предмет на Поръчката (име на Продукта, марка, размер, цвят, брой);
  б) единична и обща цена на поръчваните Продукти, включително цената на доставката и други разходи (ако има такива);
  в) избран начин на плащане;
  г) начин и адрес за доставка на Продуктите.
 5. За да бъде изпратена Поръчката, е необходимо Клиентът да приеме и да потвърди, че се е запознал с Правилника на Магазина и да натисне бутона „Купувам и плащам”. Изпращането на Поръчката от Клиента представлява заявяване на воля за сключване на Договор за покупко-продажба с Продавача, съгласно разпоредбите на Правилника.
 6. След подаването на Поръчката, Клиентът получава имейл съобщение с потвърждение на всички важни елементи на Поръчката. В случай че част от Продуктите, които са част от Поръчката, не са налични, Клиентът бива информиран за състоянието на Поръчката и взема решение за начина на нейното изпълнение (частично изпълнение или анулиране на цялата Поръчка).
 7. Договорът за покупко-продажба се смята за сключен в момента, в който Клиентът получи имейл съобщение: „ТВОЯТА ПОРЪЧКА ПЪТУВА КЪМ ТЕБ”.
 8. В случаите когато Клиентът е избрал възможността за предплащане на цената на поръчаните Продукти, а не е платил Поръчката, Договорът за покупко-продажба се смята за сключен в момента, в който Клиентът получи имейл съобщение „ОПА! ТВОЯТА ПОРЪЧКА ОЩЕ НЕ Е ПЛАТЕНА”.
 9. Ако Договорът за покупко-продажба е сключен по телефона, потвърждението за сключването на Договора за покупко-продажба ще бъде предоставено на Клиента на траен носител най-късно в момента на доставката на Поръчката. Продавачът информира, че с цел да поддържа високите стандарти на клиентско обслужване и с оглед на безопасността всички телефонни разговори с Инфолинията се записват.
 10. Ще бъдат изпълнявани само правилно подадените Поръчки. Под правилно подадена Поръчка се разбира въвеждане от Клиента на всички данни, необходими за сключване на Договора за покупко-продажба и неговото изпълнение. Поръчката няма да бъде изпълнена, в случай че:
  а) Клиентът е посочил грешни или неверни данни за контакт, заради което поръчката не може да бъде изпълнена;
  б) грешно подаване на Поръчката от Клиента, което не дава възможност тя да бъде реализирана;
  в) обективно основано допускане от страна на Продавача, че при Поръчката, подадена от Клиента, е настъпил опит за измама, която следва да се разбира като всяко действие на Клиента, свързано с подаването и изпълнението на Поръчката, което е незаконно и по-специално дейности като: нарушаване на защитата на Магазина, използване на платформата на Магазина в противоречие с нейното предназначение, използване на чуждо потребителско име и парола или представяне за друго лице.
 11. Продавачът си запазва правото да не изпълни Поръчки, подадени от Клиенти в противоречие на § 5 т. 10 от Правилника.
 12. В случай на купуване на няколко Продукта при една Поръчка, поръчаните Продукти могат да бъдат изпратени на Клиента в повече от една пратки. В този случай Клиентът не поема допълнителни разходи за доставка.
 1. Всички цени на продуктите съдържат ДДС по приложимата ставка и са в български лева. Публикуваните цени на продуктите са крайни и включват всички данъци и такси. Крайната цена е цената, която е видима за Клиента в момента на подаване на Поръчката.
 2. Цената на доставката на Продукти е посочена в § 7 от настоящия Правилник. Освен това, цената на доставката се посочва по време на подаване на Поръчката. При подаване на поръчката, цената на доставката се изписва в раздела „Начин на доставка“. В раздела „Начин на плащане“ се изписва цената на такси, свързани с конкретни начини на плащане в съответствие с правилата на § 7, точка 2 от Правилника.
 3. Промоциите, организирани от Магазина, не могат да се комбинират, освен ако правилника на дадена промоция не предвижда друго.
 1. Доставката на Продукти е ограничена до територията на България.
  а) Продавачът изпълнява доставки на поръчаните Продукти по начините, посочени на страницата на Магазина и в процеса на покупката. Доставката се извършва чрез куриера Еконт Експрес. Доставката се извършва единствено до адрес, посочен от Клиента. Не се извършва доставка в офисите на Еконт Експрес.
  б) Стандартното време за доставка е 4-5 работни дни от деня, в който е изпратено потвърждение на поръчката. Максималният срок за доставка е 14 дни, ако е налице забава от страна на куриера. Не се извършва доставка през събота и неделя, както и по време на официалните празници.
  в) Ако поръчката е на стойност по – малка от 80 лева, цената на доставката е 9 лева. Ако поръчката е на стойност 80 лева или по – голяма от 80 лева, доставката е безплатна. Цената на доставка е крайна, като в нея са включени всички данъци и такси.
 2. Изборът на някои видове доставка може да бъде свързан с ограничение на възможните начини на плащане. Възможните начини за плащане ще се показват на Клиента всеки път в процеса на покупката, след избиране на начина на доставка. По принцип предлаганите методи за плащане на цената на Продуктите са:
  а) предплащане преди предаването на Продуктите на Клиента – плащането се извършва посредством системи за електронни плащания. Клиентът може да плати поръчката чрез карти за плащане Visa / Visa Electron, Mastercard and Maestro . Продавачът не начислява допълнителни такси при плащане по този начин, но е възможно банката – издател на използваната от Клиента карта да начислява допълнителна такса. Това е индивидуален въпрос за всеки един Клиент.
  б) плащане на цената при получаването на Продуктите от Клиента.
 3. При предплащане цената за поръчаните Продукти трябва да бъде платена веднага след подаването на Поръчката.
 4. Ако Клиентът избере да плати с карта за плащане, но не плати веднага, Клиентът ще получи напомняне (с ЛИНК) след три дни, че поръчката не е платена. Клиентът ще получи друго напомняне след 4 дни от извършването на поръчката. След изтичането на 7 дни от извършването на поръчката и при липса на плащане, Продавачът ще изпрати информация за анулиране на поръчка поради липса на плащане.
 5. В случай че Клиентът е избрал за начин на плащане предплащане чрез една от електронните системи, изпълнението на Поръчката ще настъпи след получаването от Продавача на потвърждение за получаване на плащането от оператора на системата за електронни плащания.
 6. Приемайки Правилника, Клиентът се съгласява Продавачът да издава и изпраща фактури и коригиращи фактури в електронна форма на имейл адреса, предоставен от Клиента при регистрацията или при подаването на Поръчката. Същевременно Клиентът декларира, че ще получава горепосочените фактури на предоставения от него имейл адрес.
 7. Когато Клиентът получава пратката с Поръчката от Куриера, трябва да провери състоянието на пратката. Ако констатира повреди или нарушаване на опаковката, Продавачът препоръчва да се състави протокол за увреждане в присъствието на Куриера и Продавачът да бъде уведомен за това.
 8. Продавачът запазва собствеността върху закупените Продукти, докато цената на Продуктите не бъде изцяло платена.
 1. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от Договора за покупко-продажба без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да плаща никакви разходи, с изключение на разходите, изрично посочени в настоящия Правилник в рамките на 14 дни от деня на приемане на Продуктите от Потребителя или от трето лице, различно от куриера и посочено от Потребителя или в случай на множество Продукти в една поръчка, доставени поотделно, след 14 дни от деня, в който Потребителят или трето лице, различно от куриера, но посочено от Потребителя приеме последния Продукт, поръчан в една поръчка.
 2. Потребителят може да информира Продавача за желанието си за отказ от договора писмено, изпращайки съответното изявление на адрес:
  Интернет магазин SIZEER
  No Limit (SIZEER RETURN) c/o. E-SPED LTD
  ул. Видрица 7; НПЗ Запад - Казичене
  1532 София; България
  с препоръчителна забележка: „магазин SIZEER – връщане или замяна
  За да упражни правото си на отказ Потребителят може да използва образеца на формуляра за отказ от договора, който е Приложение № 1 към настоящия Правилник. Използването на образеца не е задължително. Потребителят може да информира Продавача за желанието си за отказ от договора и като заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. чрез недвусмислено заявление на волята си да се откаже от договора в друга форма, и по-специално като имейл съобщение.
 3. За да спази срока за отказ от Договора за покупко-продажба, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщение за упражняването на полагащото се право на отказ от Договора за покупко-продажба преди изтичането на 14 – дневния срок, посочен в § 8, т. 1 от настоящия Правилник.
 4. Продавачът възстановява всички получени от Потребителя плащания, включително разходите за доставка на стоките (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избрания от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Магазина), незабавно и във всеки случай не по-късно от 14 дни от датата, на която Продавачът е бил уведомен за решението на Потребителя да упражни правото си на отказ от Договора за покупко-продажба.
 5. Продавачът възстановява плащането по същия начин на плащане, който е използван при първоначалната транзакция, освен ако Клиентът не се съгласи на друго решение. Клиентът може да посочи номер на банкова сметка (IBAN), на който Продавачът да преведе сумата. Във всеки случай Потребителят не поема никакви такси, свързани с възстановяването. Продавачът може да забави възстановяването на плащането до момента на получаване на продукта или до момента на предоставянето от Потребителя на Продавача на доказателство за изпращането на върнатия продукт, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.
 6. Потребителят е задължен да върне Продуктите на Продавача не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Продавача за решението си да се откаже от Договора за покупко-продажба. Срокът е спазен, ако Потребителят изпрати Продуктите, които връща, преди изтичане на 14-дневния срок на адрес:
  Интернет магазин SIZEER
  No Limit (SIZEER RETURN) c/o. E-SPED LTD
  ул. Видрица 7; НПЗ Запад – Казичене
  1532 София; България
  с препоръчителна забележка: „магазин SIZEER – връщане или замяна”
 7. Потребителят покрива преките разходи за връщане на стоката в резултат на отказ от договора (разходи за изпращане на Продукта до Продавача). Продавачът не приема пратки, върнати за сметка на получателя.
 8. Потребителят носи отговорност за намаляването на стойността на Продукта в резултат на използването му по начин, който надхвърля необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на Продукта. Потребителят следва да върне Продукта със запазен етикет.
 9. Освен правата, посочени в § 8 т. 1 на Правилника, Продавачът доброволно признава на всички Потребители допълнителна възможност за връщане на закупените Продукти без посочване на причина чрез подаване на съответното писмено заявление пред Продавача в срок до 30 дни от датата на получаване на Продуктите от Клиента, при условие, че връщаните Продукти са цели, неповредени и без следи от употреба. За запазване на възможността от възползване от описаното право на отказ в срок до 30 дни от получаването на Продукта, Потребителят трябва да борави с продукта и да го провери дотолкова, доколкото това е възможно при пазаруване в стационарен магазин (напр. Потребителят може само да премери Продукта, но не трябва да го използва). Възможността за отказ от Договора за покупко-продажба в срок от 30 дни при условията посочени в § 8 т. 10 на настоящия Правилник не нарушават и не ограничават правата на Потребителя да се откаже от договора в рамките на 14 дни без посочването на причина, съгласно чл. 50 на Закона за защита на потребителите и останалите права на Потребителя, които произтичат от Закона за защита на потребителите.
 10. Ако потребителят упражни договорното право да се откаже от Договора за покупко-продажба без да посочва причини в рамките на 30 дни, се прилагат съответно разпоредбите на § 8 т. 2-8 от Правилника. Потребителят и Продавачът са длъжни да си върнат това, което са си предоставили в непроменен вид. Потребителят е длъжен да предостави на Продавача пълната пратка с Продукта в непроменен вид не по-късно от 14 дни от датата на отказа от договора. Разходите за връщане на Продукта на Продавача се поемат от Потребителя. Продавачът не приема пратки, изпратени за сметка на получателя. В случай на ефективен отказ от договора при условията, посочени в § 8, т. 10 от Правилника, връщането на Продукта ще бъде прието и Потребителят ще получи възстановяване на сумата, платена за съответната Поръчката, в срок от 14 дни.
 11. Продавачът доброволно признава на всички Потребители допълнителна възможност за замяна на закупените Продукти в случай на неправилно избран размер на закупените Продукти в срок до 30 дни от датата на получаване на Продуктите от Клиента, при условие, че Продуктите, изпратени за замяна са цели, неповредени и без следи от употреба. За запазване на възможността от възползване от описаното право на замяна в срок до 30 дни от получаването на Продукта, Потребителят трябва да борави с продукта и да го провери дотолкова, доколкото това е възможно при пазаруване в стационарен магазин (напр. Потребителят може само да премери Продукта, но не трябва да го използва). Потребителят изпраща в писмен вид нееднозначано искане до Продавача за замяна, в което посочва конкретния номер на Продукта, който желае да му бъде изпратен. Писменото искане за замяна заедно с Продукта, който подлежи на замяна, се изпращат на адреса, посочен § 8, т. 6 от Правилника. Разходите за връщане на Продукта на Продавача и след това за повторното му изпращане от Продавача до Потребителя се поемат от Потребителя. Продавачът изпраща Продукта с желания от Потребителя размер, който размер е посочен в искането за замяна, когато този размер е наличен.
 1. Продавачът спазва задължението да доставя Продукти без дефекти.
 2. Съгласно законовата гаранция, предвидена в Закона за защита на потребителите, Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на Продукта с Договора за продажба, която съществува при доставянето на Продукта и се прояви до две години след доставянето му. Рекламацията на Продукта може да се предяви до две години от доставката на Продукта, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.
 3. Рекламациите на основание на законовата гаранцията могат да се подават чрез изпращане на рекламирания Продукт на адрес:
  No Limit (SIZEER RETURN) c/o. E-SPED LTD
  ул. Видрица 7; НПЗ Запад – Казичене,
  1532 София; България
  Със забележка: „магазин SIZEER – „РЕКЛАМАЦИЯ”.
  Моля приложете към рекламирания Продукт доказателство за покупката (напр. копие на касовия бон или фактурата) и описание на забелязания дефект заедно с предпочитания начин за удовлетворяване на рекламацията – ремонт или замяна на Продукта, а ако това не е възможно намаляване на цената или връщане на заплатената цена за Продукта. Потребителят може да използва образеца на формуляр за рекламация, който може да бъде изтеглен от уебсайта на Магазина, като го попълни, разпечата на хартия, приложи към рекламирания Продукт и изпрати на адреса, посочен в § 9, точка 3 от настоящия Правилник заедно с рекламирания Продукт. Потребителят може да направи рекламация и устно - във всеки от търговските обекти на Продавача на територията на страната.
 4. Продавачът ще вземе отношение по рекламация не по-късно от един месец от датата на нейното предявяване.
 5. На адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr се намира платформа за онлайн разрешаване на спорове между потребители и предприемачи на нивото на Европейския съюз (ODR платформа). Платформата е интерактивна точка за достъп за потребители и предприемачи, търсещи извънсъдебно уреждане на спорове, възникнали във връзка с онлайн транзакции.
 1. Използването на Магазина е възможно, при условие че информационната система, използвана от Клиента, отговаря на минималните технически изисквания: а) Internet Explorer, версия 8.0 или по-нова с ActiveX, JavaScript, бисквитки или б) Mozilla Firefox, версия 3.0 или по-нова с активирани Java аплети, JavaScript и бисквитки, или в) браузър Google Chrome версия 21.0 или по-нова с активирани Java аплети, JavaScript и бисквитки, г) минимална разделителна способност на екрана 1280×720 пиксела.
 2. За да осигури сигурността на клиентите и прехвърлянето на данни във връзка с предоставяните от Магазина услуги, Продавачът предприема технически и организационни мерки, съответстващи на степента на заплаха за сигурността на предоставяните услуги, по-специално мерки за предотвратяване придобиването и модифицирането на лични данни от неупълномощени лица.
 3. Клиентът, който използва Магазина, се задължава по-специално:
  а) да не предоставя и да не препраща съдържание, забранено със закон;
  б) да използва Магазина по начин, който не нарушава работата на последния и по-специално чрез използването на съответните програми и устройства;
  в) да не предприема действия като: разпращане и поставяне в Магазина на непоискана търговска информация (спам);
  г) да използва Магазина по начин, който не предизвиква трудности за другите Клиенти и за Продавача;
  д) да използва Магазина по начин, съобразен с разпоредбите на действащия в България закон и разпоредбите на Правилника.
 4. Продавачът предприема стъпки, за да гарантира, че Магазинът функционира правилно. Клиентът трябва да информира Продавача за всички нередности или прекъсвания във функционирането на Магазина.
 5. Всички рекламации, свързани с функционирането на Магазина, Клиентът може да подава писмено на адрес:
  No Limit (SIZEER RETURN) c/o. E-SPED LTD ул. Видрица 7; НПЗ Запад – Казичене,
  1532 София; България
  Със забележка: „магазин SIZEER – „РЕКЛАМАЦИЯ”.
  или чрез електронна поща: info@sizeer.bg. В рекламацията Клиентът трябва да посочи вида и датата, когато е настъпила нередността, свързана с функционирането на Магазина.
 6. Продавачът ще разгледа всички рекламации в срок от 14 дни от получаването им и ще информира Клиента за отговора на адреса на лицето, подало рекламацията, посочен в последната.
 1. Настоящият параграф от Правилника съдържа извънредни разпоредби, които се прилагат спрямо Договори за покупко-продажба, в които една от страните е Клиент, който не е Потребител.
 2. В случаите на Договор за покупко-продажба, сключен с Клиент, който не е Потребител, Продавачът има право едностранно да се откаже от този Договор за покупко-продажба с незабавно действие, без да посочва причина, в срок от 14 дни от сключването му. До степента, разрешена от закона, всички искове на Клиента, който не е Потребител, спрямо Продавача поради отказа от Договора за продажба се изключват.
 3. Спрямо Договорите за покупко-продажба, посочени в т.1 не се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителя, нито § 8 т. 10 на Правилника, който дава право на отказ от Договора за покупко-продажба в рамките на 30 дни., нито § 8 т. 11 на Правилника. Отговорността на Продавача спрямо Клиент, който не е Потребител, за гаранцията на Продукта се изключва.
 4. Разпоредбите на Правилника относно Клиентите, които не са Потребители, могат да бъдат променени във всеки момент, въз основа на общоприложимите закони.
 5. Евентуални спорове, свързани с Договора за покупко-продажба и произтичащите от него правни взаимоотношения между Продавача и Клиента, който не е Потребител, ще бъдат разгледани от съда, компетентен по седалището на ответника.
 1. Продавачът си запазва правото да въвежда и отменя оферти, промоции и да променя цените на Продуктите в Магазина без да се засягат правата, придобити от Клиента, включително по-специално условията на Договорите за покупко-продажба, сключени преди промяната.
 2. По въпросите, нерегламентирани в настоящия Правилник, се прилагат разпоредбите на общоприложимото право на Република България, и по-специално разпоредбите на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.
 3. Настоящият Правилник не изключва и не ограничава каквито и да било права на Клиента, който е потребител, на които той има право съгласно задължителните законови разпоредби. В случаи на противоречия между разпоредбите на настоящия Правилник и задължителните законови разпоредби, предоставящи права на потребителите, законовите разпоредби имат предимство. Частичната недействителност не засяга валидността на останалите разпоредби в настоящия Правилник.
 4. Продавачът си запазва правото по важни причини да изменя настоящия Правилник. За важни причини, обосноваващи изменението на Правилника, се считат по-специално промяната на общоприложимото законодателство, организационни промени от страна на Продавача, разширяване на услугите, предоставяни от Продавача, без допълнителна възможност за Продавача да предоставя услуги съгласно настоящите условия. Продавачът ще информира Клиентите за новото съдържание на Правилника по електронен път (на адресите на електронна поща, предоставени в Профила на Клиента или при подаването на Поръчки), поне 14 дни преди влизането в сила на новия Правилник. В случай че не приема съдържанието на новия Правилник, Клиентът има право във всеки момент да прекрати договора, сключен с Продавача относно Профила на Клиента, като заяви пред Продавача волята си за изтриване на Профила на Клиента.
  Поръчките, направени от Клиента преди деня на влизане в сила на новия Правилник, ще бъдат изпълнявани въз основа на досегашния Правилник, приет от Клиента в деня на подаване на Поръчката.
 5. Настоящият Правилник влиза в сила от 19.04.2021

Изтегли документа в PDF

Изтегли

Приложение № 1 към Правилника на интернет магазина SIZEER

Изтегли

Информационна карта

Изтегли